[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ( 22/ส.ค./2561 )
    

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์) ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จำนวน  815 คน โดยมีปลัดจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย ในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนครไทย และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนครไทย ร่วมพิธีมอบในครั้งนี้

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนกัลยานิวัฒนา 1 ( 22/ส.ค./2561 )
    

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์) ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนกัลยานิวัฒนา 1 จำนวน 210 คน โดยมีปลัดจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย ในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนครไทย ร่วมพิธีมอบในครั้งนี้

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ( 15/ส.ค./2561 )
    

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาข้อเสนอสมัชชาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 และพิจารณาแผนปฎิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 - 2564

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 2/2561 ( 9/ส.ค./2561 )
    

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 2/2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๑ ของ
  ๑) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
  ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
  ๓) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
  ๔) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
และพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และการขับเคลื่อน
แผนสู่การปฏิบัติ และการจัดทำรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัยจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ อพม.ดีเด่น และประกาศเกียรติคุณ อพม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ( 9/ส.ค./2561 )
    

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ "พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ อพม.ดีเด่น และประกาศเกียรติคุณ อพม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑" โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธาน ในการนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย นางสาวปทุมวดี ภาคสุภาพ นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วย นายสมประสงค์ อารมณ์ชื่น ประธาน อพม. จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานฯ และร่วมแสดงความยินดีกับนางจุฑามาศ ทิพย์จํานงค์ อพม.ดีเด่นพิเศษ(ชมเชย) และ นางสาวสวรส มากดี อพม.ดีเด่น

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2561 ( 26/เม.ย./2561 )
    

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2561 ในการนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวยุพิน นาใจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมฯ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ

ประชุม web conference เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. ( 26/เม.ย./2561 )
    

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ และทีม One Home จ.พิษณุโลกเข้าร่วมประชุม web conference เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 ( 26/เม.ย./2561 )
    

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเยาวชน จำนวน 2 คน เป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2561 ดังนี้
1. นายชินภัทร หนูสงค์ ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยงานผู้เสนอ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. นายอาชยุทธ์ ปลอดดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม หน่วยงานผู้เสนอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเปิดการประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2561 สร้างความเข้มแข็งของกลไก สตรีและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ( 28/ธ.ค./2560 )
    

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 สร้างความเข้มแข็งของกลไก สตรีและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก นางปราณี บำรุงพงษ์ อนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก นายสมาน พลอยประดับ รักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  นางสาวยุพิน นาใจ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ. ศ. 2551 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการประชุมสมัชชาสตรี และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสตรี มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด และระดับชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การประชุมสมัชชาสตรี คณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดหัวข้อการจัดงาน คือ สร้างความเข้มแข็งของกลไก คดีและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนปัญหารับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดเพื่อนำสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อไป โดยการบรรยายให้ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก การแลกเปลี่ยนความรู้การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม โดยแบ่งเป็น 5 ประเด็น
1การสร้างความเข้มแข็งของกลไกกระบวนการพัฒนาสตรีและครอบครัว
2เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
3การเฝ้าระวังป้องกันคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
4การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และงานเปิดตัว Kick off โครงการ พิษณุโลกเมืองประวัติศาสตร์เมือง อารยสถาปัตย์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ( 28/ธ.ค./2560 )
    

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และงานเปิดตัว Kick off โครงการ “พิษณุโลกเมืองประวัติศาสตร์เมือง
อารยสถาปัตย์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ”ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก และ ภาคีเครือข่าย 36 แห่ง ณ บริเวณด้านหน้าวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/89 -> [จำนวน 884 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>