[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การอบรม “เสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ( 29/ก.ย./2562 )
    

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 11.15 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการอบรม “เสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ รมว.พม. พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนกลุ่มผู้นำสตรีและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนรวมทั้งสิ้น 500 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบกระเป๋าเป้และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ( 19/ก.ย./2562 )
    

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบกระเป๋าเป้และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่19 กันยายน 2562  นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก
มอบหมายนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด เป็นประธานในพิธี มอบกระเป๋าเป้ จำนวน 850 ใบ
ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล จำนวน 43 ลูก และผ้าห่มพระราชทาน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1
โดยมี นางปัทมา  อินทร์ชู  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด
ร่วมมอบกระเป๋า อุปกรณ์กีฬา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการคณะครู ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาปีที่1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
สำหรับปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 788 คน และคณะครูและเจ้าหน้าที่จำนวน 87 คน
- โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 เป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุน ตั้งแต่ระดับ อนุบาลชั้นปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจำนวน ทั้งสิ้น 197 คน และคณะครูและเจ้าหน้าที่จำนวน 20 คน

ซ้อมแผนการเผชิญเหตุอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ( 12/ก.ย./2562 )
    

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ซ้อมแผนการเผชิญเหตุอัคคีภัยในศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
เพื่อซักซ้อมแผนเพื่อสร้างการรับรู้และทบทวนแผนฯ ของแต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญสถานการณ์ภัย
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมซ้อมแผนการเผชิญเหตุอัคคีภัย โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน ไปราชการ 6 คน จากบุคลากรทั้งหมด 36 คน พร้อมช่วยเหลือผู้พิการ 2 คน ที่มารับบริการภายในสำนักงานด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ( 11/ก.ย./2562 )
    

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จากนั้น พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานเคราะห์ ในพระบรมราชุปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,297 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองพระ ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 3 ชุด

ต่อมา เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,697 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลพันชาลี พร้อมลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 2 ชุด ในการนี้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล

ทั้งนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานและร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ด้วย

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ( 28/ส.ค./2562 )
    

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก ( 13/ส.ค./2562 )
    

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก

- เวลา 06.50 น. เวรพิธีการชุด 1 ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรจำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาประคม จังหวัดพิษณุโลก

- เวลา 08.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประคม จังหวัดพิษณุโลก

- เวลา 11.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเวรพิธีการชุด 2 ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" และ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
จำนวน 500,000 ตัว ณ บริเวณคลองปลักแรด ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

- เวลา 12.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

- เวลา 17.00 น. เวรพิธีการชุดที่ 3 และ 4 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช ณ บริเวณคลองยมราช ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ( 10/ส.ค./2562 )
    

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562  เวลา 14.30 น. เวรพิธีการชุดที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904  วปร.  โดยมี  พลโทฉลองชัย ชัยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการอิตอาสาพระราชทาน 904  วปร.ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองยมราช ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และสร้างการมีส่วนร่วมกำจัดผักตบชวาทำความสะอาดคูคลองเพื่อประโยชน์ต่อไป ณ บริเวณคลองยมราช ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 ( 9/ส.ค./2562 )
    

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา โดยนางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานและพูดคุยกับผู้รับบริการ

เวลา 11.30 น. คณะกรรมการและผู้ร่วมงานเดินทางไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก กล่่วให้โอวาท พร้อมพูดคุยกับผู้รับบริการ มอบสิ่งของเครื่องใช้สื่อพัฒนาการเรียนรู้ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและผู้ปกครอง

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ( 5/ส.ค./2562 )
    

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดย นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 14/2562 ( 5/ส.ค./2562 )
    

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 14/2562 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/89 -> [จำนวน 884 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>