[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปประเด็นการตรวจราชการ ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ2.5) ( 21/ก.ค./2562 )
    

วันที่18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยน.ส.ปิยะนุช แสนนก นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายเจษฎาพงษ์ ตุนาโป่ง นิติกรสป. และนายจยุต์ต ทนุเสริม พนักงานอำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ณ สถานสงเคราะห์บ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

พิธีเปิดโครงการพม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ณ สถานสงเคราะห์บ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ( 21/ก.ค./2562 )
    
กิจกรรมถอดบทเรียนรูปแบบเชื่อมโยงความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุและคนพิการ ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ คนพิการ สู่การเป็น OTOP ระดับตำบล ( 21/ก.ค./2562 )
    
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ คนพิการ สู่การเป็น OTOP ระดับตำบล ในระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนพิเรนทรเทพ หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก ( 10/ก.ค./2562 )
    

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ คนพิการ สู่การเป็น OTOP ระดับตำบล  ในระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนพิเรนทรเทพ หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีวิทยากรภาคเอกชน คือ นาง กรวิภา วชิระนิเวศ ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์จาก OPACK และออกแบบโครงการนวัตวิถี จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ ผู้ให้ความรู้การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงสินค้าใหม่บนพื้นฐานสินค้าเดิม และการสร้าง Content โดนใจให้โพสต์ขายได้  โดยกำหนดจัด 2 รุ่น คือรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ( 28/มิ.ย./2562 )
    

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อสร้างมาตรการ/กลไกและแนวทางในการปฏิบัติงานเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ศพอส. คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน
โดยนางปัทมา  อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

ร่วมจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน\"ลุ่มน้ำภาค\"จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 ( 27/มิ.ย./2562 )
    

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ น.ส.ปิยะนุช แสนนก นักพัฒนสังคมชำนาญการ น.ส.กชนิภา เขียวดอกน้อย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายเจษฎาพงษ์ ตุนาโป่ง นิติกร เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"ลุ่มน้ำภาค"จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในปีนี้เป็นระยะที่3 (60-64)ของการดำเนินโครงการ พื้นที่เป้าหมายหลักปี 62 ประกอบไปด้วย ม.6,8,11,15 ต.บ่อภาค และพื้นที่เป้าหมายรองปี 62 ประกอบไปด้วย ม.4,5,12,13,16 ต.บ่อภาค ทั้งนี้ในที่ประชุมขอความร่วมมือให้ สนง.พมจ.พล. ประสานหน่วยงานในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานภายใต้พื้นที่เป้าหมายให้ สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯทราบต่อไป

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2562 ( 25/มิ.ย./2562 )
    

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.พิษณุโลก ดร.สุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2562 ที่ประชุมรับทราบรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี 2562 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา จัดอันดับประเทศไทยให้อยู่ใน Tier 2 รับทราบพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และพิจารณาการบูรณาการปฎิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กรณีศึกษา เคสเมียนมาร์ สภ.วัดโบสถ์

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 ( 25/เม.ย./2562 )
    

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.พิษณุโลก ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพิจารณาเสนอขื่อเยาวชน จำนวน 2 คน คือ
1. นางสาวนันท์นภัส คำจริง ชั้น ม.4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2. นางสาวกัญญาภัค คงนก ชั้น ม.5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา หน่วยงานผู้เสนอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และเห็นชอบให้ เยาวชน อีก 12 คนเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 เข้ารับเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรสตรีไทยดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 ( 25/เม.ย./2562 )
    

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.พิษณุโลก ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรสตรีไทยดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพิจารณาเสนอขื่อนางปราณี วิวัฒน์ธนาฒย์ อายุ 87 ปี หน่วยงานผู้เสนอ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 เข้ารับโล่วันสตรีไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ส่วนกลาง และเห็นชอบให้ นางสมพร คำเสาร์ และนางเรียม แพ่งมิ่ง เป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับโล่ จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป

บรรยายให้ความรู้หัวข้อ การคุ้มครองสิทธิ และการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาคดีสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ( 25/เม.ย./2562 )
    

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 11.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวยุพิน นาใจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ การคุ้มครองสิทธิ และการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาคดีสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ คือ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง จำนวน 38 ครอบครัว ดำเนินโครงการโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/89 -> [จำนวน 884 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>