[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 25/เม.ย./2562 )
    

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวยุพิน นาใจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน ดำเนินโครงการโดยเทศบาลตำบลหัวรอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และคณะออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอบางระกำ ( 25/เม.ย./2562 )
    

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอบางระกำ กิ่งกาชาดอำเภอบางระกำ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอบางระกำ
ในการนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวยุพิน นาใจ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวทัศนี หอมอ้ม นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมเยี่ยมบ้าน และจะได้เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้การช่วยเหลือเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ต่อไป

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมลงนามโครงการร่วมติดตามดูแลเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งใช้มาตรการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ( 15/ก.พ./2562 )
    

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.
นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมลงนามโครงการร่วมติดตามดูแลเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งใช้มาตรการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก รับหน้าที่จัดทำร่างโครงการฯ ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ร่วมลงนาม จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนทุน พระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561 ( 15/ก.พ./2562 )
    

วันนี้ (15 ก.พ.62) เวลา 09.30 น.
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนทุน พระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 23 ราย ณ ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
สืบเนื่องจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุมัติทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนฯ ที่มีภูมิลำเนาจังหวัดพิษณุโลก และนักเรียนทุนฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2561 รวมจำนวน 23 ราย ซึ่งเป็น
- นักเรียนกำพร้าจากบิดาหรือผู้อุปการะที่เลี้ยงดู เสียชีวิตจากเหตุการณ์สาธารณภัย จำนวน 9 คน
- นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เป็นระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.0 ขึ้นไป และมีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ สอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้ จำนวน 14 คน
โดยเงินทุนพระราชทานจะแบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา ได้รับเงินภาคเรียนละ 5,000 บาท จำนวน 4 คน
2) ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. ได้รับเงินภาคเรียนละ 7,500 บาท จำนวน 4 คน
3) ระดับปริญญาตรี ได้รับเงินภาคเรียนละ 15,000 บาท จำนวน 13 คน
และมีผู้รับทุนพระราชทานที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์การเรียนพระราชทานในวันนี้ได้ เนื่องจากติดภารกิจในการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนและอยู่ระหว่างฝึกงานต่างจังหวัด จำนวน 2 คน
โดยนักเรียนทุนฯ ทุกคนได้กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรับฟังโอวาทจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้โอนเงินทุนพระราชทานเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนฯ
แต่ละรายเรียบร้อยแล้ว

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 ( 29/ม.ค./2562 )
    

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 ( 29/ม.ค./2562 )
    

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.พล ดร.สุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหลักเกณฑ์โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ปี 2562 กองทุนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบรอบที่ 4  จำนวน 3 กองทุน และรอบที่ 5 จำนวน 4 กองทุน รวมงบประมาณทั้งสิ่น 2,313,198 บาท

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จริงกรณีอำเภอบางกระทุ่ม ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ ที่อยู่อาศัยของนายไร ศรีน้อย ( 29/ม.ค./2562 )
    

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจีระศักดิ์  กลมเกลี้ยง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวนีรพัฒน์  อินทรีย์ นักพัฒนาสังคม (พก.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.โคกสลุด ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จริงกรณีอำเภอบางกระทุ่ม ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ ที่อยู่อาศัยของนายไร ศรีน้อย อายุ 60 ปี ที่อยู่เลขที่ 23/4 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จากการลงพื้นที่พบว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต บ้านหลังนี้ผู้ประสบเหตุใช้อาศัยเมื่อจะต้องมาทำนา และเฝ้าสวน ประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ 400,000 บาท ขณะนี้ได้มาย้ายไปอยู่อาศัยบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ในชุมชนวัดกำแพงมณี  แล้ว ทั้งนี้จะได้นำข้อมูลของผู้ประสบเหตุเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินต่อไป

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมบันทึกเสียงในรายการ “พัฒนาสังคมให้น่าอยู่และมั่นคง by พม.“ ( 28/ธ.ค./2561 )
    

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมบันทึกเสียงในรายการ “พัฒนาสังคมให้น่าอยู่และมั่นคง by พม.“ โดยจะออกอากาศในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น - 14.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ ดำเนินรายการโดย นายคณัสชนม์ บำรุงกุล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ทีม One Home พม.พิษณุโลก ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก และชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมือง ร่วมกันออกตรวจตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ( 23/ธ.ค./2561 )
    

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ชุดบูรณาการจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย สภ.เมืองพิษณุโลก ฝ่ายความมั่นคงเมืองพิษณุโลก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก สารวัตรกำนัน ร่วมกันออกตรวจสถานบันเทิง และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ดังนี้
1.ร้านทางเกวียน
2.ร้านตั้งหลัก
3.ร้านอัมรินทร์คาเฟ่
4.ร้านตะวันแดง
5.ร้าน4cycle
6.ร้านWepith
7.ร้านไม้หมอน
8.ร้านdistrict
9.ร้านคำปาย
10.ร้านWoodStock
11.ร้านcamper
12.ร้านGirl’s don’t cry
13.ร้านโรงฮัก
ผลการออกตรวจไม่พบเด็กและเยาวชนกระทำผิดตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 แต่อย่างใด

สนง.พมจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 23/2561 ( 13/ธ.ค./2561 )
    

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. สนง.พมจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 23/2561 ณ ห้องประชุมสนง.พมจ.พิษณุโลก เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยผลการพิจารณา มีดังนี้
1. สนง.พมจ.พิษณุโลก
        - เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน เห็นชอบ จำนวน 7 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท
        - เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เห็นชอบ จำนวน 12 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท
        - เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เห็นชอบ จำนวน 8 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท
2. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง
        - เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เห็นชอบ จำนวน 1 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท
3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก
        - เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เห็นชอบ จำนวน 20 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/89 -> [จำนวน 884 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>