[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ.พิษณุโลก) ( 12/ธ.ค./2561 )
    

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ.พิษณุโลก) เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายพิพัฒน์ เอกกาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานรางวัล \"ประชาบดี\" ประจำปี 2561 ( 11/ธ.ค./2561 )
    

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2561 โดยมีผู้รับประทานรางวัล ทั้งสิ้น จำนวน 57 ราย ในการนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวยุพิน นาใจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีประทานรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2561 และร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวคนึงนิจ นาสมใจ บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

การฝึกอบรมผู้นิเทศงานสังคมสงเคราะห์ ผ่านระบบ Web Conference ครั้งที่ 1 ( 4/ธ.ค./2561 )
    

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พิษณุโลก และนางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์จากสนง.พมจ.พิษณุโลก และบ้านพักเด็กและครอบครัวจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้นิเทศงานสังคมสงเคราะห์ ผ่านระบบ Web Conference ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสนง.พมจ.พิษณุโลก เพื่ออบรมทิศทางในการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ ของกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วยหลักการและรูปแบบในการนิเทศงานที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ล่ะจังหวัด พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินต่อไป

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ตามโครงการ Social Pediatrics ( 4/ธ.ค./2561 )
    

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ตามโครงการ Social Pediatrics สำหรับแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตตร์ และอาจารย์แพทย์ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองของวิชาชีพกุมารแพทย์สู่ชุมชนและสังคมควบคู่กับการพัฒนาแพทย์นักชั้นเรียน อีกทั้งขยายผลเพื่อส่งต่อความรู้ในวิชาชีพกุมารแพทย์สู่ชุมชนในทุกมิติ และเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยเด็กได้อย่างเหมาะสม โดยมีนางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้มาศึกษาดูงาน

การประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปทิศทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม ระหว่าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน ( 4/ธ.ค./2561 )
    

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปทิศทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม ระหว่าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมคือ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน และผู้แทน สนง.พมจ.พล จำนวน 60 คน

One Home พม.พิษณุโลกร่วมลงพื้นที่จัดระเบียบสังคม ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ( 4/ธ.ค./2561 )
    

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 เวลา 21.00 -01.00 น. โดยการอำนวยการของ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลกนายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอ น.ส.ธัญลักษณ์ ภาคย์ดิฐพงศ์ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พันเอกพิทยา ราชพริ้งรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 พันโทประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9 ,พัน.สห.31 ,กอ.รมน.จว.พล. ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก นำชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกและชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วย ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก จนท.ทหาร ม.พัน 9 จนท.ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก จนท.ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจท่องเที่ยว จนท.สถานพินิจฯ จนท.พมจ. จนท.ทหาร กอ.รมน.จ.พล. จนท.สรรพสามิต จนท.สาธารณสุข อ. ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก ร้อย อส.อ.3 เมืองฯ ร่วมกันออกตรวจตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ จำนวน 23 ร้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 ประกอบด้วย.-
- สภ.เมือง พล.
- สรรพสามิต
- ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก
- มทบ.39
- พัน สห.31
- นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอ
ชุดที่ 2
- ม.พัน 9
- สาธารณสุข อ.
- สถานพินิจ
- พมจ.
- ปคม.
- นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ
- น.ส.ธัญลักษณ์ ภาคย์ดิฐพงศ์ ปลัดอำเภอ
ผลการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ จำนวน 23 ร้าน ดังนี้
1. ร้าน MK เสาวนา
2. ร้านอัมรินทร์คาเฟ่
3. ร้านตะวันแดง
4. ร้านโฟร์ไซเคิ้ล
5. ร้านดิสทิค 65
6. ร้านแอ็บเมา
7. ร้านมาฟิน
8. ร้าน สปช.
9. ร้านสี่สูบ
10. ร้านเจริญ
11. ร้านเชบาร์
12. ร้านสตอรี่
13. ร้านสำรวยบาร์
14. ร้านยักบาร์
15. ร้านโรดลันเนอร์
16. ร้านดีเซลบาร์
17. ร้าน TTJ คาราโอเกะ
18. ร้านZEE คอฟฟี่
19. ร้านแอลกอฮอลก์
20. ร้านนั่งเล่น นั่งชิล
21. ร้านประชาชื่น
22. คอซองคาราโอเกะ
23. แจงโก้
ผลการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
สำหรับร้าน TTJ คาราโอเกะ ลำดับที่ 17 ได้ตรวจพบสารเสพติดจำนวน 2 ราย โดยได้ส่งศูนย์คัดกรองเพื่อนำเข้าค่ายอบรมฟื้นฟูต่อไป และ ร้านแจงโก้ ลำดับที่ 23 กระทำความผิดฐานจำหน่ายสุราให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นำส่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับโดยจะให้สรรพสามิตเพิกถอนใบอนุญาตจำหน่ายสุราต่อไป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก ในการเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ( 23/พ.ย./2561 )
    

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี  และคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก  ในการเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว  โดยมี นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ให้การต้อนรับ และร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ จำนวน 750 ผืน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จำนวน 250 ผืน ,หอประชุมโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จำนวน 250 ผืน และที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อ.นครไทย จำนวน 750 ผืน นอกจากนี้ ยังเดินทางไปเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็ก ณ หมู่ 19 ตำบลเนินเพิ่ม อเภอนครไทย จำนวน  3 รายด้วย

ร่วมแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ( 22/พ.ย./2561 )
    

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ในการนี้นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ซึ่งกำหนด KICK OFF การจัดงานรณรงค์ฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561 โดยจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัด ณ สวนกลางเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ พิธีเปิดงานฯ การติดริบบิ้นขาว ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์สากลที่แสดงออกถึงการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลครอบครัว" และเดินรณรงค์ฯ จากสวนกลางเมืองถึงสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก ตลาดร่วมใจ การจัดงานครั้งนี้ภายใต้แนวคิด "ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง" คำขวัญรณรงค์ "สุภาพบุรุษ หยุดความรุนแรง

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปี 2562 \"พิดโลกเกมส์\" ( 9/พ.ย./2561 )
    

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปี 2562 "พิดโลกเกมส์" โดยมีกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ราชบุรี ลำปาง ลำพูน เลย สุโขทัย สุพรรณบุรีอุทัยธานี และจังหวัดพิษณุโลก
กีฬาที่จะจัดแข่งขันแบ่งเป็นกีฬาสากลจำนวน 6 ชนิดกีฬาและกีฬาพื้นบ้านจำนวน 11 ชนิดกีฬา โดยจะมีจํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดประมาณ 3,140 คน

ภาพ : นายวัฒนพร อัครชินพรรณ
ข่าว : นายคณัสชนม์ บำรุงกุล

ทีม One Home พม.พิษณุโลก ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก และชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมือง ร่วมกันออกตรวจตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ( 9/พ.ย./2561 )
    

วานนี้ (8 พ.ย.61) เวลา 21.00 - 01.30 น. ทีม One Home พม.พิษณุโลก ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก และชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก โดยการอำนวยการของ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ณฐพล นพณัฐธนากุล ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองพิษณุโลก, นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ, นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอ, น.ส.ธัญลักษณ์ ภาคย์ดิฐพงศ์ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก, พันโทประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9,กอ.รมน.จว.พล. ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันออกตรวจตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ จำนวน 12 ร้าน ดังนี้
1. ร้านอัมรินทร์คาเฟ่
2. ร้านฮันนี่ ควีน
3. ร้านตะวันแดง
4. ร้านโฟร์ไซเคิ้ล
5. ร้านอยู่วิชยา
6. ร้านวีพิด
7. ร้านแซดบาร์
8. ร้านไม้หมอน
9. ร้านประชาชื่น
10. ร้านนั่งเล่นนั่งชิล
11. ร้านแอลกอฮอลก์
12. ร้านแคมเปอร์
ผลการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/89 -> [จำนวน 884 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>