[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 24 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[tiparad]
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
รายการมุมชีวิต

รายการมุมชีวิต


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ร้ตนาแกรนด์คอนเวนชั่น ห้องลิลลี่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการและสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6 ได้มีการอธิบายเรื่องกระบวนการยุติธรรมกับการบังคับใช้มาตรการ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและ ( 24/มิ.ย./2558 )
    

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ร้ตนาแกรนด์คอนเวนชั่น ห้องลิลลี่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการและสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6 ได้มีการอธิบายเรื่องกระบวนการยุติธรรมกับการบังคับใช้มาตรการ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 นางสาวอินทิรา ฉิวรัมย์ รองอธิการบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางสาวรุ่งระวี โสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร
ศาลเยาวชนและครอบครัว มีภารกิจและพันธกิจที่สำคัญในการให้ความคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ ของเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง มากกว่าการมุ่งเน้นที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดเพียงประการเดียว ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรง การเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจน มาตรการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำความรุนแรงมากกว่าการลงโทษ การประชุมคณะกรรมการคณะ ผู้พิพากษาสมทบ และการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ทั้งในส่วนของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นโอกาสดีต่อผู้ปฏิบัติงานคือผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาลยุติธรรม จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ หยิบยกปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอันจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ตลอดจนข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ผู้เข้าร่วมประชุม และสัมมนา นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการปฏิบัติงานในฐานะผู้พิพากษาสมทบเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 6 ไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก โดยสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาย 055-259565

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองจังหวัดพิษณุโลก ดร.ณัพพล ชุมวรฐายี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมคณะทำงานในโครงการศึกษาระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาการขอทา ( 23/มิ.ย./2558 )
    

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองจังหวัดพิษณุโลก ดร.ณัพพล ชุมวรฐายี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมคณะทำงานในโครงการศึกษาระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาการขอทาน โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางปิยวรรณ ฝักเงิน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง นายเชษฐา วิลัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพิษณุโลก และ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมหารือในที่ประชุมโดยได้ประเมิณสถานการณ์และรูปแบบการขอทานแบบต่างๆ ที่ทำเป็นอาชีพขอทาน ไม่ว่าจะเป็นคนต่างด้าว เป็นคนยากไร้ไม่สู้งานและผู้พิการ ส่วนในรูปแบบขอทาน จะเป็นในลักษณวนิพก ทำเป็นร้องเพลง ชาวจีนที่ทำเป็นผู้พิการผู้ไม่ได้ เช่าโรงแรมดีๆอยู่ พร้อมที่สร้างความเดือนร้อนรำคาญ จึงได้มีการสรุปการดำเนินงานของผู้ขอทาน โดยการคุ้มครอง ด้านการแก้ไข ด้านการป้องกันการเข้าสู้กระบวนการขอทาน ด้านการป้องกันการกลับมาขอทานซ้ำ

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 4 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ คณะทำงานจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายทหาร พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเ ( 23/มิ.ย./2558 )
    

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 4 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ คณะทำงานจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายทหาร พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้แทนฝ่ายอัยการ นายนพรัตน์ นาคประเสริฐ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา สนง.อัยการภาค 6 นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน และทีมงานตำรวจ จากกองกำกับการตำรวจภูธรเมือง ตำรวจท้องที่ ตำรวจสันติบาล เจ้าหน้าที่ DSI ฝ่ายปกครอง เชิญประชุมคณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง สำนักงานใหญ่และผู้อำนวยการศูนย์หนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองทุกเครือข่ายของจังหวัดพิษณุโลกเข้าประชุมพร้อมกันที่ ห้องประชุมกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ผลการหาประชุม ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้คืนเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกและหรือเป็นผู้อำนวยการศูนย์เต็มจำนวน สำหรับผู้ประสงค์จะลาออก ขณะนี้มีผู้แจ้งแล้ว จำนวน 796 ราย และมีผู้ทยอยมาแสดงความจำนงอย่างต่อเนื่อง จึงขยายเวลาให้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.58
2.ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯทุกแห่งแสดงข้อมูลสายงานของตัวเองและหลักฐานการโอนเงินของทุกบัญชี

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 22.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก อำนวยการโดย นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายภาสกร บุญญักษ์ ( 22/มิ.ย./2558 )
    

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 22.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก อำนวยการโดย นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายภาสกร บุญญักษ์ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายวรเดช อินทรทิพย์ หัวหน้าฝ่ายปราบปราม นายสงพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก นายรัชพงศ์ ศิริมี ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก พันตำรวจโทนนทวร สีอินทร์ รองผู้กำกับการ (ป.) พันตำรวจตรีธวัชชัย คงมั่น สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร พล.ร.4 ม.พัน 9 เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ นายสมชาย พรหมมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก นายวัฒนพร อัครชินพรรณ เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ พร้อมด้วยอาสารักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก อาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ได้ร่วมกันจัดระเบียบสังคม สถานบริการร้านใจสบาย ร้านที่เดิม ร้านapex ร้าน 18+ (ปิด) ร้านcamper ร้านท่าปรางค์ ร้าน the box ร้านเกลอเก่า หลังวัง ร้านบังอรโภชนา ร้านอิกดอก ร้านนั่งชิว ร้านเพกาซัด ร้านประชาชื่น ไม่พบการกระทำความผิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์ประจำสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 12.10 น. ร้านเกมส์เอ็นบีเน็ต ถนนปราบไตรจักร ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง พิษณุโลก พ.ต.ท.นนทวร สีอินทร์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พ.ต.ต.ธวัชชัย คงมั่น สวป.สภ.เม ( 17/มิ.ย./2558 )
    

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 12.10 น. ร้านเกมส์เอ็นบีเน็ต ถนนปราบไตรจักร ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง พิษณุโลก พ.ต.ท.นนทวร สีอินทร์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พ.ต.ต.ธวัชชัย คงมั่น สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นางสาวสาวิตรี บุญนะ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายวัฒนพร อัครชินพรรณ เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพิษณุโลก ได้ร่วมทำการจับกุม นายอานนท์ รอดเนียงนาม อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 89/2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยกล่าวหาว่า ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยอมให้เด็ก ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เข้าไปเล่นเกมก่อนเวลา 14 นาฬิกา อันเป็นการให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (3) และได้ควบคุมตัวเยาวชน พายุ 16 ปี 1 คน และ 17 ปี 3 คน ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำประวัติ พร้อม เรียกอาจารย์ฝ่ายปกครอง ของสถาบัน ให้ทราบ และแจ้งผู้ปกครอง ของเยาวชนทั้ง 4 ราย ให้รับทราบว่าชนพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างไร

วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าประชุมเชิงปฎิ ( 17/มิ.ย./2558 )
    

วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัด โดยกองตรวจและประเมินผลเป็นผู้จัดอบรม

วันที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 22.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก อำนวยการโดย นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางวารุณี อยู่สุข ( 16/มิ.ย./2558 )
    

วันที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 22.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก อำนวยการโดย นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางวารุณี อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก พันตำรวจโทนนทวร สีอินทร์ รองผู้กำกับการ (ป.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร พล.ร.4 ม.พัน 9 เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ นายสมชาย พรหมมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก นางสาวสิริธร พวงสมบัติ นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายอภิวัฒน์ โพธิ์ดี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนพร อัครชินพรรณ เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ พร้อมด้วยอาสารักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก อาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ได้ร่วมกันจัดระเบียบสังคม สถานบริการร้าน mk เสวนา พบ การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนถนนสาธารณะ และ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณที่สาธารณะ พร้อมโฆษณา ยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับจำนวน 6,000 บาท ร้านซานิ ซาโน เปรียบเทียบปรับโฆษณาเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 3,000 บาท ร้านใจสบาย ดำเนินคดีจำหน่ายสุราบนพื้นที่สาธารณะเปรียบเทียบปรับ 3,000 บาท

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 22.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก อำนวยการโดย นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้า ( 16/มิ.ย./2558 )
    

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 22.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก อำนวยการโดย นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร พล.ร.4 ม.พัน 9 เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก นางสาวสิริธร พวงสมบัติ นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายอภิวัฒน์ โพธิ์ดี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยอาสารักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก อาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ได้ร่วมกันจัดระเบียบสังคม รอบสถานศึกษา บริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้ตรวจสอบร้าน แอลกอฮอล นั่งชิว โรงเตี๊ยม เพกาซัส ประชาชื่น พาเพลิน ได้พบ เยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี ดื่มสุรา เป็นชาย 3 คน หญิง 4 คน ได้กันเป็นพยานและดำเนินคดีกับเจ้าของร้านพาเพลินต่อไป

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น. ห้องสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการในการจัดระเบียบสังคมสถานบริการรอบบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนา ( 16/มิ.ย./2558 )
    

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น. ห้องสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการในการจัดระเบียบสังคมสถานบริการรอบบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่ 4 ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานอัยการภาค 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก สรรพสามิตจังหวัดพิษณุโลก ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น ได้ดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคม เด็กที่ ประพฤติตนไม่สมควรแก่วัยและเด็กเสี่ยงต่อการกระทำความผิด โดยใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พศ 2546 ในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กไม่ให้นำไปสู่กระทำความผิดทางคดีอาญา และเพื่อเป็นการคุ้มครองเด็กประเภทอื่นที่กำหนดไว้ในกฎหมาย รวมไปถึงพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการกระทำความผิด โอกาสนี้จังหวัดพิษณุโลกจะดำเนินการจัดประชุมเพื่อหามาตรการในการจัดระเบียบสังคมสถานบริการรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมพูดคุยตัวแทนประธานประกอบการตัวแทนนิสิตนักศึกษา เพื่อหาทางออกในการจัดระเบียบในครั้งนี้ต่อไป

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 20.00 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก อัยการจังหวัดพิษณุโลก dsi ภาค 6 ตำรวจสันติบาล ปร ( 11/มิ.ย./2558 )
    

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 20.00 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก อัยการจังหวัดพิษณุโลก dsi ภาค 6 ตำรวจสันติบาล ประชุมหารือพร้อมเจ้าพนักสอบสวนในการดำเนินคดีกับ ฌาปนกิจสงเคราะห์ นสพ.ตำรวจพลเมือง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/24 -> [จำนวน 237 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>