[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 64 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
รายการมุมชีวิต


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พม.พิษณุโลกจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มุ่งเน้นสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการ ( 23/พ.ค./2560 )
    

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น โรงแรมเลอปาร์ควังนางพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการทั่วไป นางตรึงเนตร พรรณดวงเนตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการ โดยมี นางสาวยุวรี เกิดผล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก และ คณะกรรมการศูนย์เปิดประกันคนพิการทั่วไปและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50 คน ต้อนรับ
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2556 มาตรา 20/3 ให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการพ. ศ. 2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 กำหนดศูนย์บริการคนพิการมี 2 ประเภทคือ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด รวมทั้งการให้คำปรึกษา หรือให้บริการช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้คนพิการ จังหวัดพิษณุโลกมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นขอจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจำนวน 6 แห่ง และมีองค์กรคนพิการที่ได้รับรองมาตรฐานยื่นขอจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจำนวน 3 องค์กร อีกทั้งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่งที่มีความสนใจจะจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน และการจัดทำแผนงาน โครงการ ได้อย่างถูกต้องรวมทั้งการเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อรับสมัครคนพิการทำงานตามมาตรา 35 เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีงานทำภายในชุมชน พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความเข้าใจแนวทางในการดำเนินงานด้านคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

พิษณุโลก ONE HOME พม.พิษณุโลก ประชุมหารือการป้องกันแก้ไขแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีพื้นที่พิษณุโลก ( 22/พ.ค./2560 )
    

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ONE HOME และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมหารือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ในสวนจังหวัดพิษณุโลกมีมาตรการป้องกัน โดยให้ความรู้ความตระหนักแก่เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยง มุ่งเน้นเด็กยากจน ได้โอกาส ค่านิยมทางวัตถุ เสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ สถานประกอบการเช่น โรงแรมบ้านเช่ารายวัน อาบอบนวด สถานบันเทิง  และฝึกอาชีพให้แก่สตรี ที่ว่างงาน ไม่มีราย ได้ค่านิยมทางวัตถุ ไม่ได้รับการศึกษา พร้อมทั้งควบคุมเข้มงวดการเผยแพร่สื่อ เพื่อนชักชวนให้เกิดการค้าประเวณีเช่น เฟสบุ๊ค ไลน์  เว็บไซต์ต่าง ๆ และ เสริมสร้างเครือข่ายทางสังคม พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานความเป็นมืออาชีพของหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุน
ด้านมาตรการคุ้มครอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะมีการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้าประเวณี ค้ามนุษย์ และครอบครัว โดยนำไปบำบัด ฟื้นฟู การให้ความรู้ การศึกษา อาชีพ เพื่อคืนสู่สังคมไม่กลับไปทำซ้ำ
ด้านมาตรการในการดำเนินคดี โดยจัดระเบียบสังคม สถานประกอบการพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันและปราบปรามพร้อมทั้งตรวจสอบและจับกุมการกระทำผิดตามกฎหมาย
มาตรการด้านการพัฒนานโยบาย โดยพัฒนานโยบายและบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาและคุ้มครองอาชีพประจำจังหวัด พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลสถิติรายงานสถานการณ์ค้าประเวณีของจังหวัด เป็นต้น
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ( 22/พ.ค./2560 )
    

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยมี นายชาติชาย ม่วงเล็ก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ์การสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง และ ผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุชุมชน ให้มีความรู้เข้าใจในการดูแลช่วยเหลือและทำกิจกรรมโดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุให้ได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง และดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข รวมถึงการส่งเสริมการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานในกลุ่มเป้าหมายเดียวเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของแนวนโยบาย ใน 4 มิติ ซึ่งเป็นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบด้วยด้านสุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ อาชีพและการมีรายได้ของผู้สูงอายุ การเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายการดูแลเป็น 3 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุที่ติดสังคม ติดบ้านและติดเตียง การอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนและหาแนวทางร่วมในการพัฒนาศักยภาพทักษะของอาสาสมัครเดิม และผู้ที่สนใจและมีจิตอาสาที่จะทำงานเพื่อชุมชนสังคม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย เป็นต้น
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกนำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอพักห้องเช่ารายวันบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก (แห่งที่ 1) ( 22/พ.ค./2560 )
    

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายสมชาย พรหมมณี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยทหาร ม.พัน 9 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก  เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครพิษณุโลก และ ปคม. ร่วมออกตรวจเยี่ยมหอพักเช่ารายวันภายในบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก (แห่งที่ 1) เพื่อ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยร่วมกันแจกสติ๊กเกอร์รณรงค์และเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว (ค่ายครอบครัว) ( 22/พ.ค./2560 )
    

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.ณ โรงแรม เรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของ ครอบครัว (ค่ายครอบครัว) ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 โดยมี นางกุลวดี หมั่นมุ่งกิจ หัวหน้ากลุ่มส่ง เสริมการจัดสวัสดิการสังคม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนา สตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปางพร้อม ผู้นำชุมชน,ผู้นำ ศพค.และ สมาชิกครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็งในพื้นที่ รวมถึง ผู้นำและผู้แทนครอบครัว ที่มีบุตรหลานวัยรุ่นหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำนวน 100 คน 30 ครอบครัว เข้าร่วม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันเป็นเครือข่าย ค่ายครอบครัวเข้มแข็งเพื่อ ต่อยอดการขยายการมีส่วน ร่วมแก้ปัญหาครอบครัวร่วม กับทีม one home ของ หน่วยงาน พม.ต่อไป
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมตรวจเข้มจัดระเบียบสังคมตามนโยบาย ลด อบายมุข สร้างสุขให้สังคม ( 22/พ.ค./2560 )
    

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผวจ.พิษณุโล ก,พลตรีภาณุวัฒน์ เหนียวแ น่น ผบ.มทบ.39 และ ผบ. กกล.รส.จว.พล.,นายเกรียง วิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัด จังหวัด พล., นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พมจ.พล.,ว่าที่ ร.ต. อิทธิพล บุบผะศิริ นาย อำเภอเมือง พล.,นางวารุณี อยู่สุข  สรรพสามิตพื้นที่ พล. พร้อมกำลังพล ของ เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ. 39, ม.พัน 9, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมือง พล., ทีมสาธารณสุขจังหวัดพล., ทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม."one home พม.", ทีมสถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชนจังหวัด พล.,ผู้แทนสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1,ผู้แทนกองบังคับ การปราบปรามการค้า มนุษย์ร่วมบูรณาการภารกิจ ออกตรวจเข้มจัดระเบียบสังคมสถานบริการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผย ว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายลด อบายมุข สร้างสุขให้ สังคม เพื่อดำเนินการจัดระเบียบ สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการมิให้สร้างปัญหาหรือดำเนินกิจการที่ขัดต่อภาพ ลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทยหรือเป็น แหล่งอบายมุขอื่นๆ ที่ส่ง ผลต่อปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลโดย กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้า หน้าที่ทหารและฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ เพิ่มความเข้มงวดในการออกตรวจตราและเน้นเป็น พิเศษเรื่องการคัดกรองผู้ใช้บริการโดยต้องควบคุมไม่ให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าไป ใช้บริการ หลังจากตรวจพบ สถานบริการหลายแห่งฝ่าฝืนกฎหมาย
ทั้งนี้ทีม one home หน่วย งาน พม.ร่วมออกตรวจเข้ม เรื่องของการอนุญาตให้เด็กและเยาวชนต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการ การจำหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และการขอความร่วมมือให้ทุกสถานบริการและสถาน ประกอบการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เป็น แนวร่วมในการแจ้งเบาะแส
หากพบการกระทำความผิด และขอติดป้ายรณรงค์"พวก เราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การค้ามนุษย์"ไว้ให้เห็นใน ที่เด่นชัด
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

ทีม One Home พม.พิษณุโลก ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการวางแผนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ( 17/พ.ค./2560 )
    

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. วัดสายดงยั้ง หมู่ที่ 2 บ้านสายดงยั้ง ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางสุชาดา สีสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการออกหน่วยบริการประชาชน ที่มีการจัดหน่วยให้บริการเชิงรุก ของภาครัฐและภาคเอกชน ในลักษณะหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกไปยังหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขอรับบริการจากภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและภาคเอกชน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริงของประชาชน และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป  โดยในวันนี้จังหวัดได้นำบริการของภาครัฐและเอกชนให้บริการ อาทิ การบริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องมือทางเกษตร การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ การมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ การมอบพันธุ์ปลาและอุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกจัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมระดับอำเภอและระดับตำบล ( 16/พ.ค./2560 )
    

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ศูนย์ประสานแผนอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายฤชทิพ ชะนิดไทย ปลัดอาสุโส อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอและระดับตำบล โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของพุทธอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 100 คนร่วมเข้าประชุม
ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายให้ เป็นประธาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองพิษณุโลก และ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบลทุกตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานแผนการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมพร้อมรับข้อเสนอ แนะนำการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมในพื้นที่ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครเพื่อสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พ. ศ. 2557 โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ งานตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พ. ศ. 2557 เกี่ยวกับการกำหนดกลไกโครงสร้างการดำเนินงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมระดับอำเภอและระดับตำบล
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมชุดจัดระเบียบสังคมออกตรวจสถานบริการพบกระทำความผิด ม.22/2558 ( 16/พ.ค./2560 )
    

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 - 01.00 น. พันเอก ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา รอง ผบ.มทบ.39 นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นางวารุณี อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ จ.พิษณุโลก ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง ที่ทำการปกครองจังหวัด(กลุ่มงานความมั่นคง) วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สพป.พล.เขต 1  สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ ตำรวจภูธรเมืองฯ ตำรวจ ปคม. ทหารจาก ม.พัน 9   และสมาชิก อส.ร้อย อส.จ.พล.2/ร้อย อส.อ.เมืองฯ 3 ได้ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฏหมาย ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2560  พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 คำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6  ร้าน ดังนี้
1. ร้าน Surbar
2. ร้าน @ Time
3. ร้านโอ้โฮรีสอร์ท
4.ร้าน Four Cycle
5.ร้านไม้หมอนมิตรภาพ
6. ร้านสีสันคาโอเกะ
ผลการปฏิบัติงาน พบร้านสีสันคาราโอเกะ ได้กระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค.2558 โดยปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการในร้าน จำนวน 7 คน  จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป อนึ่ง เนื่องจากร้านสีสันคาราโอเกะ เป็นสถานประกอบการคล้ายสถานบริการที่อยู่ใกล้สถานศึกษา ได้ฝ่าฝืนคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 โดยปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ ซึ่งจะได้ทำเรื่องเสนอ ผวจ.พิษณุโลกพิจารณาสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกต่อไป
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

พมจ.พิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ แบบบูรณาการ ( 16/พ.ค./2560 )
    

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองพิษณุโลก ร่วมตรวจแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ แบบบูรณาการ โดยได้สุ่มตรวจสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานคนต่างด้าวจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ร้านเสาเอกซีเมนต์ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อำเภอเมืองและร้านน้ำแข็งศรีบุญยะไพโรจน์(น้ำแข็งโกลไอซ์)
ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง
ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและไม่พบ
การกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าเมืองอย่าถูกกฎหมาย การใช้แรงงานต่างด้าวในการทำงานอย่างถูกกฎหมาย  สวัสดิการลูกจ้าง และกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ในสถานประกอบการ รวมทั้งตอบข้อซักถามต่อสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/76 -> [จำนวน 753 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>