[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

  

ชื่อ : นางปัทมา อินทร์ชู
ตำแหน่ง : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเอื้องดอย กีรติบริบูรณ์
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวัลลภ นาเมืองรักษ์
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวยุวรี เกิดผล
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกชพร รอดคง
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอัญชลินทร์ นิธินันท์นรากุล
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเชาวณีย์ ทานะมัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปิยะนุช แสนนก
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจิณห์จุฑา เลิศมณีทวีทรัพย์
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกชนิภา เขียวดอกน้อย
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจีระศักดิ์ กลมเกลี้ยง
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุพรรัตน์ ปัญญาวัน
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ระดับ 4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจิราภรณ์ พรมส้มซ่า
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม (สป.)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจยุตต์ ทนุเสริม
ตำแหน่ง : พนักงานอำนวยการ (สป.)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเจษฎาพงษ์ ตุนาโป่ง
ตำแหน่ง : นิติกร (สป.)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวทัศนี หอมอ้ม
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ (สป.)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุภาวดี สกุลใจฉ่ำ
ตำแหน่ง : พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (กรมเด็กและเยาวชน)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอังสุมารินทร์ ออมสิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงิน การบัญชี (กองทุนคนพิการ)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุกัญญา ทักหลำ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม (กองทุนคนพิการ)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนีรพัฒน์ อินทรีย์
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม (กองทุนคนพิการ)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง